Privacyverklaring Verbindion

VESTIGING

Sport- en Evenementencomplex Merwestein
Merweplein 1
3432 GN Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-600 4260
E-mailadres: info@sportidnieuwegein.nl 

PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van Verbindion, SportID Nieuwegein, Top-Spot Nieuwegein, SportenBewegenNieuwegein.nl, Clubbase Nieuwegein en Sport- & Evenementencomplex Merwestein gevestigd op het Merweplein 1, 3432 GN te Nieuwegein. Hierna gezamenlijk te noemen Verbindion. Vallen juridisch onder N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Bij Verbindion hechten we veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven we informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we daar mee doen, hoe we met jouw gegevens omgaan en hoe lang de gegevens bewaard worden. Tevens kan je hier terugvinden hoe jij invloed kan uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verbindion. Vanzelfsprekend gaat Verbindion uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en leeft Verbindion de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.
Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. Tevens sturen we, bij fundamentele wijzigingen, altijd een update via de bij ons bekende mailadressen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT EN HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Verbindion verwerkt persoonsgegevens voor het afsluiten van zwemlessen en badenkaarten, het deelnemen aan één van onze activiteiten, het gebruik van een ruimte binnen ons sportcomplex, het bezoeken van de website of reageren op onze social media uitingen en voor de nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.

DEELNEMERS AAN ACTIVITEITEN

Bij deelname aan de activiteiten van Verbindion verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, en eventueel video- en beeldmateriaal. Daarnaast verwerken wij in een aantal gevallen specifieke medische gegevens (zoals of er sprake is van over- of ondergewicht, diabetes, etc), lengte, gewicht, of je lid bent van een sportvereniging en eventuele andere informatie die je aan de buurtsportcoach hebt verstrekt. De gegevens worden tot vijf jaar na de laatste deelname bewaard.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of inschrijfformulier zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. Daarnaast plaatsen we functionele cookies om onze website beter te laten werken. Middels Google Analytics verzamelen we geanonimiseerde data over het gebruik van de website. Deze cookies kunnen zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst. Wil je de cookies eerder verwijderen dan de bewaartermijn? Dan kan dat door de cookies te verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Soort cookie Doel Bewaartermijn
Ga (Google Analytics) Analytische cookie 2 jaar
_gid (Google Analytics) Analytische cookie 2 jaar
_gat (Google Analytics) Analytische cookie 2 jaar

Verbindion maakt ook gebruik van trackingcookies om eerdere bezoekers van de website te kunnen voorzien van relevante informatie middels Facebook advertenties. Deze trackingcookies (bewaartermijn 90 dagen) worden alleen geplaatst na het geven van expliciete toestemming hiervoor. U kunt uw voorkeuren altijd bijwerken.

Klik hier om uw voorkeuren bij te werken

SOCIAL MEDIA UITINGEN

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Verbindion verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Verbindion verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Voor de registratie van de afgenomen dienst, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal.

INFORMEREN

Verbindion verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Verbindion, zoals bijvoorbeeld nieuwe activiteiten. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van Verbindion, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link of via info@merwestein.nl. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Verbindion en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door wel of geen toestemming te geven.

RAPPORTAGE

Verbindion verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Deze rapportages bevatten geen gegevens van individuen maar bevatten enkel informatie over bepaalde groepen en zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal nieuwe leden, uit welke woonwijk de deelnemers komen, het aantal deelnemers en de leeftijdscategorie.

CONTACT MET BEZOEKERS

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Verbindion later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Verbindion zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen zoals toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Verbindion zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

MAAKT VERBINDION BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Verbindion maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: (online) marketing, marktonderzoek, het versturen van incasso’s, het adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/SaaS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, de ledenadministratie, klantenservice en marketing, onze mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT VERBINDION GEGEVENS AAN DERDEN?

Verbindion verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Verbindion kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Verbindion de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Dit bezwaar zal altijd worden toegekend, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Verbindion of een derde.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@merwestein.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Verbindion
T.a.v. Administratie
O.v.v. privacyverzoek
Merweplein 1
3432 GN Nieuwegein
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Verbindion zal altijd een verificatie uitvoeren of wij uw verzoek mogen uitvoeren.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Verbindion kun je contact opnemen met:

Met als onderwerp privacy vraag of privacyverzoek.
e-mail info@merwestein.nl

Deze privacy policy geldt vanaf 15 augustus 2018.